12 آذر ماه روز جهانی معلولین گرامی باد

سازمان ملل متحد در سال 1992 اعلام کرد، 12 آذر ماه مصادف با  3 دسامبر هر ساله ، به عنوان روز جهانی معلولین معرفی شود.

روز جهانی معلولین