همه چیز درباره استاندارهای ایزو و کمک به خدمات

با توجه به گزارش های به دست آمده از سازمان تجارت جهانی، بیشتر از دو سوم ناخالص داخلی جهان GDP را، خدمات شامل می گردد.
فعالیت های مرکز کار اقتصادی است و امروزه شاهد چشمگیری ارتباط نسبت به صنعت کشاورزی در GDP ایفا می کند، از این رو خدمات فرصت های تجاری تازه ای را به وجود آورده و نسبتاً هر کار اقتصادی بر پایه  و اساس خدمات بنا گردیده است.

ایزو مرکز کاوش


استانداردهای بین المللی تهیه شده به وسیله ایزو کمک به ترییت سازگاری و کیفیت بالای خدمات می نماید، همچنین دارنده مزایای زیر است :
برای کسب و کار : نه تنها خدمات با کیفیت مناسب تری را تضمین می نماید بلکه به تفاوت میان کسب و کار به صورت رقابتی کمک می نماید و فواید اقتصاد واقعی را وعده می دهد.
برای مصرف کنندگان  : به این دلیل است که می تواند نسبت به همه خدمات ، شامل قبض تلفن و صنعت گردشگری بیشتر اعتماد داشته باشید.

نظرات و دیدگاه ها