هفته قوه قضاییه گرامی باد

مقام معظم رهبری : دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه وظیفه قوه قضائیه است.
هفته قوه قضائیه گرامی باد.

مدرک گواهینامه آموزش کاوش