قیام خونین پانزدهم خرداد

قیام خونین پانزدهم خرداد 1342 به مردم شریف ایران زمین و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد.