ششم مرداد روز ملی و کارآفرینی و آموزش های فنی حرفه ای گرامی باد

 روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای اثبات می کند که نیروی انسانی از جمله جوانان کشورمان می توانند به استفاده  بهینه از سرمایه های ملی کمک کنند.
ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای گرامی باد

مدرک آموزش گواهینامه دوره