تازه ترین خبر در رابطه با پیشرفتهایی در سیستم مدیریتی

با نگاه به آمارها متوجه می شویم که سیستم های مدیریتی باتوجه به جذابیتشان در ارزیابی و بررسی ایزو ، برای کسب ایزو با یکدیگر در رقابت هستند.
این تحقیقات سالانه نشان می دهد که امسال از بیستمین دوره آن بوده، به بررسی تمامی استاندارهای سیستم مدیریتی ایزو  پرداخته شده است و آخرین تحقیقات نشان از ارتقای موفقیت آمیز تمامی مدارک در سال 2012 داشته ، که نشان دهنده 1504213 مدرک در 191 کشور می باشد.
از نتایج این بررسی ها می توان فهمید که با ارتقای بسیاری ، صدور مدارک در سراسر جهان به ارتباط سیستم های مدیریتی ایزو در اقتصاد جهانی اشاره دارد. در پایان همه هفت استاندارد سیستم مدیریتی در مقایسه با سال 2011 افزایش پیدا کرده است.

استاندارهای سیستم مدیریتی ایزو