روز صنعت و معدن

مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت آن کشور است.
دهم تیر روز صنعت و معدن بر تمامی صنعتگران گرامی باد