روز خانواده و تکریم از بازنشستگان گرامی باد

خانواده از نهاد مهم اجتماعی برای تربیت آدمی است و حتی شروعی برای رسیدن به انسانیت و طی کردن پله های تعالی است و محیطی که در آن ارزش های اخلاقی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و شرایط رشد و تعالی انسان در آن به وجود می آید.
15 شهریور روز خانواده و تکریم بازنشستگان گرامی باد