الزامات دستگاه های پزشکی

ایزو 13485:2003 ایزو سیستم مدیریت کیفیت دستگاه های پزشکی 

ایزو 13485:2003 ، نیازهای مورد لازم برای سیستم مدیریت کیفیت است، که در آن یک سازمان باید بتواند علامتی برای ارائه دستگاه های پزشکی و خدمات مربوطه با آن را داشته باشد، که همواره طالب دیدار با نیازهای مشتری و نیازهای قانونی قابل اجرا به دستگاه های پزشکی و خدمات مربوطه با آن را معیین می کند.

دستگاه های پزشکی