ایزو 9001 در مرحله پیش نویس تجدید نظر کمیته می رسد

ایزو 9001- سیستم مدیریت کیفیت به درجه ای از پیش نویس کمیته مراحل تجدید نظر رسیده است.
همانند بقیه استانداردهای ایزو 9001، با توجه به این که هر 5 سال یکبار ، جهت اطمینان خاطر از آن است که این استاندارد همچنان یک ابزار سودمند باقی مانده است.
حال به این نکته می پردازیم که مرحله پیش نویس کمیته چیست : مشاوره در حال توسعه و یا تجدید نظر استاندارد ایزو است.

ایزو 9001 کاوش

در طول این مدت ، کشورهای عضو ایزو که برای شرکت در توسعه استاندارد انتخاب شده اند، میان 2 تا 4 ماه بر روی این پیش نویس به شکل یک موقعیت ملی و در پایان اظهار نظر می نمایند. و بعد از آن که موقعیت های ملی مشخص گردید، شیوه تجدید نظر استاندارد صورت می گیرد.
و در آخر پیش نویس نهایی و پذیرفته شده را منتشر می کنند، همچنان تاریخ و شماره استاندارد آن را به روز می نمایند.
همانند ایزو 2015-9001

 

نظرات و دیدگاه ها