زمانی که هیچ چیز طبق برنامه ریزی پیش نمی رود

تداوم تجاری - ایزو 22301

زمانی که دولت ها و ناظرها به اهمیت تداوم تجاری در کاهش خطا و سهو این اختلال ها در کل جامعه متوجه شدند، بیشترین تلاششان را کردند تا اطمینان پیدا کنند که کارهایی اصلی از تداوم تجاری لازم بهرمند است.
موقعی که سازمان های بین المللی درخواست یک استاندارد بخش بین المللی را نمودند، ایزو TC223 ، امنیت اجتماعی ، ایزو 2012 :22301 ، امنیت اجتماعی- پیش نیازهای سیستم های مدیریت تداوم تجاری را ارائه نمود. این استاندارد تازه نتیجه توجه، همکاری و تلاش قابل توجه جهانی است.

ایزو 22301

ایزو 22301 یک استاندارد  سیستم های مدیریتی برای BCM می باشد که در همه سازمان ها صرف نظر از نوع و اندازه قابل اجراست. به همین منظور نیز تداوم تجاری می تواند با کمک ایزو 22301 دستیابی به یک استاندارد را به مدیریت ارشد نشان می دهد.