چگونه خریداران و فروشندگان ارز می توانند از امتیازات ایزو برخوردار باشند

چگونه خریداران و فروشندگان ارز می توانند از امتیازات ایزو برخوردار باشند.

ایزو 4217 چه می باشد؟
ایزو 4217 استاندارد بین المللی برای استفاده از کدهای ارز است. جدید ترین ورژه آن ایزو 4217:2008 است.
هدف از این ایزو : ایجاد کدهای بین المللی به رسمیت شناخته شده برای نمایندگی های ارز می باشد.

ایزو 4217