تغییر ایده ایزو 17020

ایزو 1702 بازنگری شده است . کار این استاندارد به ارزیابی شایستگی اجسام می پردازد.
نسخه جدید این استاندارد که برای سود بردن از انواع مختلف بازرسی انجام می گردد، در تاریخ 1 مارس 2012 به وسیله ایزو منتشر شده است.

ایزو 1702

نظرات و دیدگاه ها