نظر دوباره استاندارد ایزو لنزهای چشمی

تنها برای چشمان شما!!! نظر دوباره استاندارد ایزو برای اندازه گیری دوام لنزهای تماسی.

بسیاری از کاربران لنزها هر ساله در تمام دنیا در حال رشد هستند، و این اتفاق از ترقی قابل توجه در کیفیت و راحتی لنزها است.
استاندارد ایزو بازبینی کمک خواهد کرد تا اطمینان از کیفیت لنزها در طول ذخیره سازی اثر گذار شود و علاوه بر آن اینگونه لنزها در طول استفاده بی خطر و نتیجه بخش خواهند بود.

نظر دوباره استاندارد ایزو لنزهای چشمی