اهمیت آب و راهکارهای آن

آب جز با ارزش ترین منبع در زندگی هر انسانی است و می باشد که همه به آن نیازمند هستند. با توجه به این که خطرات جهانی در دورهمی ها اقتصادی جهانی در سال 2013 برگزار گردید، کارشناسان مساله بحران را یکی از بزرگترین دغدغه های  جهان شمردند. میزان آب موجود از لحاظ امنیت در سلامتی جهانی رتبه چهارم و از لحاظ تاثیرگذاری رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
موضوع آن همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است که سازمان ملل سال 2013 را سال بین المللی همکاری با موضوع مربوط به آب عنوان کرد. هدف سازمان ملل از این نامگذاری، اهمیت دار کردن آگاهی مردم در رابطه با همکاری و چالش های مرتبط با مدیریت آب است و به دنبال آن تخصیص بودجه و ارایه خدمات مربوطه افزایش پیدا می کند.

مصرف آب

در اواسط سال 2013 که سال بین المللی همکاری با مسائل مربوط به آب نامگذاری شده بود در پی این گردهمایی ایزو در ژوئیه /آگوست، راهکارهای ایزو در رابطه با آب در سطح تجاری، مدیریت منابع ، ارزیابی خطرات ، مقیاس و زیر ساختارها به صورت تیتروار مطرح گردید. همچنین این راهکارها نگاهی دارد به این که چگونه استانداردهای آب ایزو سبب سهولت در مدیریت زیست محیطی آب و افزایش دسترسی به آب می گردد. این استاندارد کمک می نماید تا میزان کمبود آب جبران گردد و به اهداف توسعه ای هزاره در سطح بین المللی دست یابیم.

نظرات و دیدگاه ها