دیدار دکتر میثم شکری ساز با جمعی از بازرگانان

جلسه گفتگوی دکتر میثم شکری ساز مدیرعامل هلدینگ پارس پندارنهاد با جمعی از بازرگانان کشور عمان جهت سرمایه گذاری آنها در ایران