ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 17001 :2005
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی :

این استاندارد به عنصر بی طرفی میپردازد که در بسیاری از راهنماها و استانداردهای ارزیابی انطباقی کاربرد دارد و در برگیرنده اصول مورد توافقی است که به عنصر بی طرفی مفهوم میبخشد و همچنین بندهایی از استانداردهای ارزیابی انطباق را فراهم میکند که به عنوان الزامات در نظر گرفته میشوند.
این استاندارد یک ساختار مشترک برای ارائه الزامات اتخاذ کرده است که تحت یک یا چند عنوان از موارد زیر گروه بندی  می‌شوند:
الف) الزامات عمومی، ب) الزامات ساختاری، ج) الزامات مربوط به منابع، د) الزامات مربوط به فرآیندها، ه) الزامات سیستم مدیریت

بی طرفی عنصری است که از چندین جزء ساخته شده است؛ این اجزا خصوصیاتی هستند که به عنوان مبنا یا توسط شخصی که فعالیت های ارزیابی انطباق را انجام می‌دهد در نظر گرفته می‌شود.
ای اجزا عبارتند از:  الف) انجام فعالیت های ارزیابی انطباق با یک روش مبنی بر عینیت بدون گرایش،   ب) شناسایی تعارض های منافع موجود و بالقوه مدیریت فعال آنها به منظور حصول اطمینان از عینی گرایی      ج) استقلال نهاد ارزیابی انطباق و همچنین اشخاصی که فعالیت های ارزیابی انطباق را انجام میدهند از هر سازمان یا شخص دیگری که ذینفع در نتیجه فعالیت های ارزیابی انطباق است.
ایزو مناسب است برای:
1)صنایع غذایی                                                  5) انتشارات
2)صنایع خودرویی                                               6) مراکز آموزشی
3)شرکت های تولیدی                                         7) شرکت های پیمانکار
4)آژانس های مسافرتی                                      8) هتل ها

مراحل دریافت ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی :

<ol>
<li>برطرف شدن عدم انطباق های سازمانی</li>
<li>شناسایی منافع بالقوه سازمان و ارتقا آنها</li>
<li>اسقلال نهاد ارزیابی</li>
<li>پیشرفت مداوم سازمان</li>
</ol>

مشاهده نمونه ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی :

ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید